ภาษาไทย   /   English   /   中文  

    Call Center +66-2266-4666  


งื่อนไขและบริการ:

สำหรับการจองล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์,
ผู้ที่มีชื่ออยู่ในใบยืนยันการจองจะต้องเป็นบุคคลที่เป็นผู้เปิดสัญญาเช่าโดยต้องมีการใช้บัตรเครดิต
(สำหรับการอนุมัติวงเงินมัดจำ) ในการเช่ารถ
* หากคุณชำระเงินด้วยบัตรเดบิตในการจอง, คุณมีความจำเป็นต้องแสดงบัตรเครดิตในชื่อผู้เช่า
(สำหรับการอนุมัติล่วงหน้า 5,000-10,000 บาท) เมื่อเวลารับรถ (หากผู้เช่าไม่แสดงบัตรเครดิต
สำหรับการอนุมัติวงเงินมัดจำ  เฮิร์ซ ประเทศไทย
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้บริการรถเช่าและไม่คืนเงินสำหรับการจองแบบชำระเงินล่วงหน้า).
รวมกิโลเมตรฟรีไม่จำกัด
“ยอดรวม” ไม่รวมรายการเพิ่มเติมใดๆ ที่คุณสามารถเลือกได้ ณ สถานที่รับรถหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเช่า
(เช่น ความเสียหาย, น้ำมันเชื้อเพลิง, ระยะเวลาผ่อนผัน หรือค่าธรรมเนียมจราจรบนถนน)
ข้อมูลนอกเวลาทำการ
กรณีที่มีการรับ - ส่งรถนอกเวลาทำการ (ขึ้นอยู่กับเวลาเปิด-ปิดของแต่ละสาขา) คิดค่าธรรมเนียมในการบริการ 1,070
บาทต่อการเดินทาง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระค่าเช่าล่วงหน้า:
• เฮิร์ซ ประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหากคุณยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือ ไม่รับรถในวันที่ระบุในใบยืนยันการจอง
• ค่าธรรมเนียมการแก้ไขการจอง 200 บาท ต่อครั้ง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) โดยสามารถแก้ไขวันได้ภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากวันที่ชำระเงิน.
• รถยนต์ที่แสดงในการจองเป็นตัวอย่าง คุณสมบัติการใช้งานขึ้นอยู่กับรุ่นรถแต่ละรุ่น ซึ่งอาจมีคุณสมบัติที่ต่างกันไป เช่น ที่นั่งผู้โดยสาร ความจุสัมภาระ และกิโลเมตร
• สำหรับบริการเพิ่มเติมอื่นๆ ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ
• ปรับ 10,000 บาท ในกรณีที่มีกลิ่นรุนแรงภายในตัวรถ เช่น บุหรี่ ทุเรียน อาหารที่มีกลิ่นรุนแรง หรือกรณีที่มีสัตว์เลี้ยงภายในรถ
• การขยายเวลาการเช่ารถเกินกว่ากำหนดที่ระบุในสัญญาเช่า ผู้เช่าต้องแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้า 2 วัน การขยายเวลาเช่าเพิ่มจะคิดค่าบริการตาม ราคาหน้าเคาน์เตอร์
•กรณีที่มีการรับ - ส่งรถนอกเวลาทำการ (ขึ้นอยู่กับเวลาเปิด-ปิดของแต่ละสาขา) คิดค่าธรรมเนียมในการบริการ 1,070 บาทต่อการเดินทาง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ
• หากต้องการขยายวันเช่า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่สาขาเพื่อนัดหมายขยายวันเช่าพิ่มเติม โดยคิดอัตราค่าบริการในราคาสาขาที่ให้บริการ
• วงเงินมัดจำบัตรเครดิตจำนวน 5,000-10,000 บาทในวันรับรถ
• ประกันภัยและการผ่อนผัน
ความคุ้มครองมาตราฐาน ซึ่งรวมอยู่ในราคาค่าเช่า ความรับผิดชอบส่วนแรก 2,000 – 10,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) สำหรับทุกกลุ่มรถยนต์ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อตัวรถ
ก) ความคุ้มครองพิเศษ (ลูกค้าซื้อความคุ้มครองในขณะที่รับรถ) ค่าความรับผิดชอบส่วนแรก 0 (ศูนย์) บาท ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณี หรือไม่มีคู่กรณี และอันเกิดจากอุบัติเหตุ
ข) กรณีรถสูญหายหรือถูกโจรกรรม ความรับผิดชอบส่วนแรก 30,000 บาท
ค) ประกันรถหาย (ลูกค้าซื้อความคุ้มครองในขณะที่รับรถ) ในกรณีที่รถถูกโจรกรรม ประกันจะคุ้มครองให้กับผู้เช่ารถ ซึ่งความรับผิดชอบกรณีรถหายจะเป็น 0 (ศูนย์) บาท หรือเนื่องจากการสูญเสีย
หรือความเสียหายต่อรถยนต์ของบริษัทเนื่องจากการพยายามโจรกรรม หรือการก่อกวนรวมถึงชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของรถยนต์หากมีการใช้รถยนต์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาเช่า
ง) หากกรณีที่ผู้เช่าไม่ได้ซื้อความคุ้มครองประกันภัยรถหายในขณะที่รับรถ หากในกรณีที่เกิดความสูญเสียดังกล่าวในข้อ ง) จำนวน ผู้เช่าต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย 30,000 บาท
• รถยนต์ของ เฮิร์ซ ประเทศไทย ทุกคันจะถูกเช่าพร้อมน้ำมันเต็มถัง และผู้เช่าจำเป็นต้องส่งคืนพร้อมน้ำมันเต็มถึง มิฉะนั้น จะมีการคิดค่าบริการน้ำมันในค่าใช้จ่ายของการเช่า
• ในกรณีที่ผู้เช่าคืนรถก่อนกำหนดระยะเวลาการเช่า เฮิร์ซ ประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
• การเช่าขั้นต่ำคือ 24 ชั่วโมง เฮิร์ซ ประเทศไทย จะอนุญาตให้ใช้เวลาเกินได้ 59 นาที หากเวลาที่เกินจะมีการเรียกเก็บค่าชั่วโมงที่เพิ่มขึ้น หนึ่งส่วนสี่ (1/4) ของอัตราค่าเช่ารถของสาขาที่รับรถต่อวัน
• บริการรับ – ส่งรถ สามารถใช้ได้สำหรับการเช่ารถ 3 วันขึ้นไป พร้อมแจ้งความประสงค์ให้ทราบล่วงหน้า โดยไม่คิดค่าบริการหากอยู่ในช่วงเวลาให้บริการ (08:30 น. – 17:00 น.) ภายในระยะทาง15 กิโลเมตรจากสถานที่ให้บริการ
นอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวจะมีการคิดค่าบริการตามระยะทาง 16-30 กิโลเมตร จะคิดค่าบริการ 481.50 บาท ถ้า 31 กิโลเมตรเป็นต้นไป จะคิดค่าบริการเพิ่มอีกกิโลเมตรละ 15 บาท ต่อกิโลเมตร ผู้เช่าสามารถเช่าซื้อการบริการอื่นๆ
เพิ่มเติมได้ที่สาขาที่ท่านรับรถ (***ส่งรถ-รับรถคืน ในกรณีพนักงานคิวว่าง)
• ปรับ 10,000 บาท ในกรณีที่มีกลิ่นรุนแรงภายในตัวรถ เช่น บุหรี่ ทุเรียน อาหารที่มีกลิ่นรุนแรง หรือกรณีที่มีสัตว์เลี้ยงภายในรถ
• การขยายเวลาการเช่ารถเกินกว่ากำหนดที่ระบุในสัญญาเช่า ผู้เช่าต้องแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้า 2 วัน การขยายเวลาเช่าเพิ่มจะคิดค่าบริการตาม ราคาหน้าเคาน์เตอร์
• ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ชาร์จเพิ่ม 200 บาท ต่อวัน ***แล้วแต่โปรโมชั่น
• การคืนรถต่างสาขา :
ในกรณีเช่าขั้นต่ำ 3 วันเช่าขึ้นไป สามารถคืนต่างสาขาได้ โดยมีค่าธรรมเนียมในการคืนต่างสาขาเพิ่มเติม หากในกรณีที่เช่ารถ 5 วันขึ้นไป สามารถนำรถไปคืนที่สาขาของเฮิร์ซได้ทุกสาขาทั่วประเทศไทย โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม (ยกเว้นสาขาน่าน
พิษณุโลก และ แม่สอด ซึ่งเงื่อนไขจะเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด) **รถบางรุ่น
• เงื่อนไข บัตรเครดิต หนึ่งใบ ต่อหนึ่ง สัญญาเช่า ต่อ หนึ่ง รายชื่อ
• ข้อกำหนดและเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรได้ตลอดเวลา
• ผู้เช่าได้อ่านและรับทราบข้อกำหนดพร้อมเงื่อนไขทั้งหมดสำหรับการจองนี้

เอกสารสำหรับผู้เช่า (ฉบับจริงและ ทุกฉบับต้องไม่หมดอายุ)
• เอกสารการจอง
• บัตรเครดิต สำหรับมัดจำวงเงิน 5,000-10,000 บาทในวันรับรถ ไม่รับเงินสดหรือการโอนทุกกรณี
• บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
• ใบขับขี่ในประเทศ หรือใบขับขี่สากล

 

© 2014 Paragon Car Rental Co., Ltd is committed to your privacy. For details, please read our "Privacy Policy"